SwedishCenterlines

quality

#

when

matters

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av kundernas personuppgifter i våra tjänster.

 

Senast uppdaterad den 20/03 2020

 

Ansvariga

(Org-nr 870205-4928)

Nötskär114

474 96 Nösund

(Nämn vidare som “SCL Petsupply”)

 

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

E-post: info@scl.supply

 

Kundtjänst Tel: 0735288212

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

SCL Petsupply behandlar personuppgifter i syfte att vårda kundrelationer, driva vår verksamhet, skapa analyser och produktutveckla t.ex. onlinetjänster och kundplattformar. SCL Petsupply kan komma att använda information om var användarens enhet befinner sig (platsinformation) för att tillhandahålla delar av tjänsten som baseras på geografisk plats och för att underlätta riktad annonsering. Mobilanvändaren kan stänga av användandet av lokaliseringsdata i inställningarna för användarens enhet och i applikationen.

SCL Petsupply kan använda personuppgifterna för kommunikation med kunder och för marknadsföringsändamål inklusive direktförsäljning, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, men alltid med beaktande av tillämpliga bestämmelser i lag, exempelvis om samtycke. Kommunikation med kund och erbjudande om tjänster kan baseras på kundsegmentering, t.ex. utifrån information om kundens köphistorik eller information om kundens intressen, som antingen kommer direkt från kunden eller som har samlats in på grundval av kundens beteende i onlinetjänsten.

 

SCL Petsupply använder även personuppgifter för att behandla och svara på feedback från kunder. Telefonsamtal med kundtjänst spelas in för att kunna verifiera köp och transaktioner.

 

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

SCL Petsupply rätt att behandla kundens personuppgifter grundar sig huvudsakligen på fullgörande av avtalet mellan SCL Petsupply och kunden, såsom uppgifterna som förekommer i en beställning, eller sedvanliga uppgifter för att hantera medlemskap i kundklubb och/eller uppfödarklubb.

 

Personuppgiftsbehandlingen baseras även på det berättigade intresset att upprätthålla kundrelationen.

 

Personuppgiftsbehandling kan även grundas på samtycke.

 

Personuppgifter som behandlas

SCL Petsupply kan komma att behandla följande grundläggande information om alla kunder:

 

För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Födelseår

Personnummer

Tillåtelse av eller förbud mot direktmarknadsföring

Följande information om kunder till SCL Petsupply onlinebutik:

Information om leverans och betalsätt, inklusive leveransadress (om dem avviker från kundens grundläggande information)

Information hänförlig till kommunikation med kundens, inklusive returer, reklamationer och telefonsamtal med kundtjänst

Information hänförlig till betalning, fakturering och inkasso

Information om användande av SCL Petsupply onlinetjänster och teknisk information som samlas in via cookies och andra liknande tekniker

Information om innehåll som kunden skapat eller andra aktiviteter i onlinetjänsten, såsom uppdatering av egen information och produktrecensioner

Varifrån vi får data

De flesta personuppgifter som SCL Petsupply samlar in kommer från kunden själv, till exempel när kunden registrerar sig i olika kommunikationskanaler. I onlinetjänsten används cookies och liknande tekniker som skapar grupper av inloggade användare, där individuella användare inte kan identifieras. från myndigheter och företag som tillhandahåller tjänster för personuppgifter, såsom SPAR-registret och andra vanligt förekommande adressregister.

 

För att kunna erbjuda onlinetjänster måste SCL Petsupply behandla kundernas personuppgifter. För det fall kunden inte vill tillhandahålla de personuppgifter som anges som obligatoriska i onlineformuläret är SCL Petsupply förhindrade att erbjuda kunden sina online-tjänster.

 

Mottagare eller grupper av mottagare av personuppgifter

Vanligtvis lämnas personuppgifter inte ut till tredje part och överförs inte heller utanför EU eller EES.

 

Behandling av personuppgifter sker med hjälp av utvalda tjänsteleverantörer, såsom företag som hanterar leveranser eller fakturering av beställningar, eller företag som utför direktmarknadsföring. Dina uppgifter är skyddade i enlighet med gällande lag hos underleverantörerna, såsom genom upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal.

 

När vi överför personuppgifter för behandling utanför EU eller EES ser vi till att underleverantören har ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuer för överföring av personuppgifter och/eller har anslutit sig till Privacy Shield-mekanismen eller att EU-kommissionen har beslutat att mottagande tredjeland har säkerställt en adekvat skyddsnivå.

 

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras så länge det behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller för att leva upp till de lagkrav som ställs på den personuppgiftsansvarige. Personuppgifter i kundregistret kommer att raderas när tiden för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller reklamation har löpt ut. Det sker vanligtvis efter tio (10) år. Personuppgifter på kundkontot lagras först och främst under den tid som kundkontot används. Om kundkontot varit inaktivt i 24 månader kommer informationen på kundkontot att raderas. Information som används för marknadsföringsändamål lagras tills vidare.

 

Säkerhet vid personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lagras i den personuppgiftsansvariges system är tillgängliga endast för särskilt utvalda anställda eller personer som agerar för deras räkning och vars åtkomst till systemet är nödvändig för att kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter eller av andra liknande anledningar. Systemet är skyddat av brandväggar och andra tekniska medel.

 

SCL Petsupply ska använda alla rimliga medel som står till deras förfogande, såsom brandväggar och andra tekniska medel, för att skydda personuppgifterna som behandlas från obehörig åtkomst och annan olaglig behandling.

 

Rättigheter som kund

Rätt till tillgång

 

Kunden har rätt att få reda på om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som rör honom eller henne. Kunden har i förekommande fall rätt att få en kopia av sina personuppgifter och information om personuppgiftsbehandlingen enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Rätt till rättelse

 

Kunden har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige ska rätta felaktig information om den registrerade utan onödigt dröjsmål. Kunden har även rätt till komplettering av bristfälliga personuppgifter. En stamkund som har tillgång till sin egen information ska först och främst på egen hand se till att informationen är korrekt genom att logga in på onlinetjänsten och rätta informationen.

 

Rätt till radering

 

Kunden har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om minst ett av följande kriterier är tillämpligt:

 

personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats

den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig

den registrerade gör invändning av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål

personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige omfattas av

personuppgifterna har samlats in när den registrerade var underårig

Kunden har rätt att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter på så sätt att de endast får behandlas antingen med kundens samtycke, eller för upprättande, arkivering eller försvar av ett rättsligt anspråk eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

 

den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifterna är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning

den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

den registrerade har gjort invändning av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl

Om den registrerade själv har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige sina personuppgifter ska den registrerade ha rätt att få ut sådana personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om:

 

behandlingen sker automatiserat och behandlingen antingen grundar sig på kundens samtycke eller behandlingen av kundens personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvarige eller för implementation av för-kontraktuella åtgärder som vidtas på den registrerades begäran.

Rätten till överföring av personuppgifter mellan system är begränsad till de fall när överföringen inte påverkar andas rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

 

Rätt att återkalla samtycke

 

Om behandlingen grundar sig på kundens samtycke äger kunden rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundats på samtycke före återkallandet.

 

Utövande av rättigheterna

 

En begäran om utövande av rättigheter måste vara skriftlig och undertecknad av den registrerade. En begäran kan även göras personligen i den personuppgiftsansvariges lokaler. Den personuppgiftsansvarige kan komma att begära ytterligare information från den registrerade för att fastställa hans eller hennes identitet, om så är nödvändigt.

 

Rätt att göra invändningar mot behandling för direktmarknadsföringsändamål och behandling hänförlig till sådan direktmarknadsföring

Kunden äger rätt att invända mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och för marknads- och opinionsundersökningsändamål. Personuppgiftsbehandlingen för direktmarknadsföring och direktmarknadsföringsändamål, och även behandling för marknads- och opinionsundersökningsändamål, ska upphöra efter begäran om invändning mot sådan behandling.

 

Kunden äger rätt att göra invändning mot behandlingen av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot behandling av sina personuppgifter, om det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

 

Invändning mot direktmarknadsföring kan göras i onlinebutiken, när kunden blir stamkund, genom att använda avanmälningslänken i nyhetsbrev eller genom att på annat sätt kontakta den personuppgiftsansvarige. En stamkund kan göra invändning genom att logga in till sin egen kundinformation i den personuppgiftsansvariges onlinetjänst.

 

Av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation har kunden även rätt att invända mot profilering och annan behandling, när behandlingen grundar sig på SCL Petsupply berättigade intresse. I anslutning till invändningen ska kunden ange den specifika situation som invändningen grundar sig på. SCL Petsupply kan bortse från invändningen endast om det finns lagliga skäl att göra så.

 

Om kunden vill göra invändning mot personuppgiftsbehandling som inte avser direktmarknadsföring gäller vad som anges i punkten 10 ovan.

 

Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Kunden äger rätt att ge in klagomål till en tillsynsmyndighet, främst till den tillsynsmyndighet i det land där kunden har sitt sedvanliga hemvist, arbetsställe eller där den påstådda överträdelsen har skett, om den registrerade anser att personuppgiftsbehandlingen som berör honom eller henne utgör en överträdelse av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Ändringar i integritetspolicyn

För det fall SCL Petsupply gör ändringar i denna integritetspolicy kommer ändringarna att dateras. Vid betydande ändringar kommer SCL Petsupply att ge information om detta på annat sätt, t.ex. via e-post eller notis på hemsidan. SCL Petsupply rekommenderar kunderna att regelbundet besöka hemsidan och ta del av integritetspolicyn.